ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC

Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp

- Địa chỉ: Xã Iaglai; huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 0269.3767 585        Fax: 0269.3767 585

- Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp được thành lập theo quyết định số: 38/QĐ-TC ngày 12/9/1995 của Công ty cao su Chư Sê, nay là Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê.

Xí nghiệp cơ khí chế biến

- Địa chỉ: Xã IaGLai; huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 0269.3767 766

- Xí nghiệp cơ khí chế biến được thành lập theo quyết định số: 21/QĐ-TC ngày 01/01/1997 của Công tycao su Chư Sê, nay là Công ty TNHH MTV cao su Chư SêNhà máy

Trung tâm Y tế

- Địa chỉ: Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 0269.3851 195

- Trung tâm Y tế cao su Chư Sê được thành lập theo quyết định số: 1971/QĐ-TCQL ngày 04/12/2002 của Tổng Công tycao su Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Trường mầm non cao su Chư Sê

- Địa chỉ: Xã IaGLai; huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 0269.3767 571

- Trường mầm non bán công cao su Chư Sê được thành lập theo Quyết định số 291/2004/QĐ-UB ngày 17/5/2004 của UBND huyện Chư Sê; đến năm 2012 đổi tên thành Trường mầm non cao su Chư Sê theo quyết định số: 389/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của UBND huyện Chư Sê.

- TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1:  Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.Lễ Đón bằng công nhận Trường MN chuẩn QG mức độ I

Nông trường IaHLốp

- Địa chỉ: Xã IaHLốp; huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 0269.3851 394

- Nông trường cao su IaHLốp được thành lập năm 1986 của Công ty cao su Chư Sê, nay là Công tyTNHH MTV cao su Chư Sê.

NLV

Nông trường IaKo

- Địa chỉ: Xã IaKo; huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: .

- Nông trường cao su IaKo tiền thân là đội sản xuất IaKo, được thành lập theo quyết định số: 19/QĐ-TC ngày 08/5/1997 của Công ty cao su Chư Sê, nay là Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê.

NT bộ

Nông trường IaTiêm

- Địa chỉ: Xã IaTiêm; huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 0269.3847 220

- Nông trường cao su IaTiêm được thành lập theo quyết định số: 186/QĐ-TC ngày 10/11/1986 của Công ty cao su Chư Sê, nay là Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê.

Nông trường IaGlai

- Địa chỉ: Xã IaGlai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693.767513

- Nông trường IaGLai được thành lập năm 1984

Nông trường laLâu

- Địa chỉ: Xã IaLâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

- Nông trường Ia Lâu được thành lập theo quyết định số: 649 ngày 01/10/2010 của Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê